Для комплексної контрольної роботи

Завдання № 29

з дисципліни "Економетрика"

1. Охарактеризувати загальне поняття про модель парної лінійної регресії.

2. Дати оцінку автокореляції відхилень та нециклічного коефіцієнта автокореляції. Навести його властивості.

3.

1.Лінійна регресія знаходить широке застосування в економетриці через чітку економічну інтерпретацію її параметрів.

Залежно від кількості факторів, включених у рівняння регресії, прийнято розрізняти просту (парну) та багатофакторну регресію (множинну)

Проста регресія являє собою модель, де середнє значення залежної (пояснюваної) змінною у розглядається, як функція однієї незалежної (пояснювальної) змінної х, тобто

це модель виду: y€ f (x). Будь-яке економічне дослідження починається зі специфікації моделі, тобто формулювання виду моделі, виходячи із відповідної теорії зв’язку між змінними. Іншими словами, дослідження Для комплексної контрольної роботи починається з теорії, що встановлює взаємозв’язок між явищами.

У першу чергу, з усього кола факторів, що впливають на результуючу ознаку, необхідно виділити найбільш суттєві фактори впливу. Парна регресія достатня, якщо є домінуючий фактор, який і використовується в якості пояснювальної змінної.

Припустимо, висувається гіпотеза про те, що величина попиту у на товар А знаходиться в зворотній залежності від ціни х, тобто y€x a b x. В цьому випадку треба знати, які інші фактори передбачаються незмінними, в подальшому їх доведеться врахувати в моделі й від простої регресії перейти до множинної.

Рівняння простої регресії характеризує взаємозв’язок між двома змінними Для комплексної контрольної роботи, яка проявляється як деяка закономірність лише в середньому за сукупністю спостережень. Так, якщо залежність попиту у від ціни х характеризується, наприклад, рівнянням у=5000-2∙х, то це означає, що із зростанням ціни на 1 грошову одиницю попит у середньому зменшується на 2 грошових одиниці. В рівнянні регресії кореляційний по суті зв’язок ознак представляється у вигляді функціонального зв’язку, що виражається відповідною математичною функцією. Практично в кожному окремому випадку величина у складається з двох складових: yj= fx+ej

де yj – фактичне значення результативної ознаки;

fx – теоретичне значення результативної ознаки, що знаходиться, виходячи із

відповідної математичної функції зв’язку у та х, тобто з рівняння Для комплексної контрольної роботи регресії;

j – випадкова величина, що характеризує відхилення реального значення

результативної ознаки від теоретичного, знайденого за рівнянням регресії.

2.В економетрічних дослідженях часто виникають ситуації, коли дисперсія відхилень - стала, але спостерігається коваріація відхилень. Таке явище називаютьавтокореляцією відхилень.
Іншими словами, автокореляція відхилень - не кореляція ряду l1, l2 …ln з рядом lk+1, lk+2, lk+n де k характерезує запізнення.
Кореляція між сусідніми членами ряду (k = 1) називається автокореляцією першого порядку.
Автокореляція відхилень може бути наслідком кореляції між послідовними значеннями деякого фактора Xi , великих похибок при одержанні даних, помилкової специфікації форми залежності між змінними або відсутності в рівнянні регресії деякого суттєвого фактора.
При оцінювані Для комплексної контрольної роботи параметрів економетричної моделі методом найменших квадратів без врахування наявності автокореляції відхилень можливі такі наслідки:
1 . оцінки параметрів моделі будуть зміщеними, неефективними;2. неефективність оцінок параметрів приводить до прогнозу, який може мати велику вибіркову дисперсію;

3. в дисперсійному аналізі не можна застосувати статистичні критерії t (Ст'юдента) та F (Фішера).


documentaeficzh.html
documentaefikjp.html
documentaefirtx.html
documentaefizef.html
documentaefjgon.html
Документ Для комплексної контрольної роботи